KAT 2 -hanke

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta vuosille 2017-2018.

Hankkeen tavoitteena on iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuuden arviointi ja koordinoidun toimijaverkostomallin kehittäminen. Hankkeen aikana toimijaverkosto rakentuu yrityksien, järjestöjen, Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä asukkaiden (kehittäjäryhmä) kesken. Tässä käytetään yhtenä menetelmänä työpajatyöskentelyä. KAT 1 vaiheessa (2016) tehty asumisturvallisuuskortti muutetaan sähköiseksi. Kokonaisuutta hallitaan luomalla malli toimijaverkoston riskitiedonkäsittelystä.

Hankkeen toteuttajat ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Etelä-Karjalan pelastuslaitos sekä Saimaan amk.

Kotona asumisen turvallisuus (KAT2)

Hankkeen päätavoitteena on Iäkkäiden ihmisten kotien asumisturvallisuus-työskentelyn kehittäminen koordinoidulla toimijaverkostomallilla.

Alatavoite Toimenpide Tulostavoite

1.Toimijaverkosto tunnistetaan, kuvataan ja toimintamallit luodaan mm. kehittämistyöpajojen avulla.

Selvitetään toimijakenttä ja toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut sekä laaditaan verkostoon kuuluvien työskentelyn toimintamalli, jolloin työnjako tarkentuu ja kohdentuu oikein.
Kehitetään tiedonvaihdon yhteistyöprosessia asukkaan kodin turvallisuudesta organisaatiolta toiselle.
Tuloksien analysointi.

Päällekkäiset toiminnot ja toimenpiteet poistuvat, kun tietoisuus toisten tekemisistä lisääntyy.
Viranomaisten tiedonvaihto paranee ja toimenpiteiden kohdentaminen tehostuu.
Kustannukset laskevat, kun kyetään ennalta madaltamaan vahinkokehitystä puuttumalla syihin esim. syttymät, tapaturmat.
Yrityksien ja elinkeinoelämän turvallisuustoiminnan laatu paranee ja se lisää samalla koko hyvinvointisektorin elinvoimaisuutta.

Asukkaan asumisturvallisuus paranee toimenpiteiden ollessa kohdennettu oikein riskiperusteisesti ja koordinoidusti

2. Jatkaa KAT esiselvityksen aikana käynnistettyä asumisturvallisuuskortin kehittämistä ja siihen liittyvän toiminnan ja työskentelymallin testausta sekä pilotointia valitulla kohde alueella mm. kehittämistyöpaja tyyppisesti.

Luodaan korttipohjaa ja mietitään keinoja sen sähköistämiseen.
Tunnistetaan asukkaan kodin turvallisuuden riskit ja laaditaan kohdennettavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi organisaatiosta riippumatta.
KAT asumisturvallisuuskortti perusteisen työskentelyn käynnistäminen.
Selvitetään, kuka tietoa kokoaa sekä miten ja missä yhteistyötä tehdään.

 

3. Perehdytys, koulutusmateriaalin luominen sekä koulutus tilaisuuksien pitäminen.

Kehitetään vanhuspalvelulain 25 § mukaista ilmoittamisen kokonaisuutta Eksotessa.
Pelastuslaitokselle palautuvien omavalvontalomakkeiden sekä verkostosta tulevien pelastuslain 42 § mukaisten ilmoituksien toimintaprosessin tehostaminen, jossa yhteistyön tekeminen onnettomuuksien ehkäisyssä on keskeistä ilmeisen palovaaran tai onnettomuusriskin ilmi tullessa.
Järjestöt, elinkeinoelämän edustus sekä omaisten osallistaminen tilaisuuksissa mm. jatkuvan turvallisuuden ajattelutavan oppimiseen.

Kerättävä ja opetettava riskitieto tukee ennalta estämisen näkökulmasta asukkaan kotona selviytymistä pidempään sekä häiriötilanteen ennakointia ja häiriötilanteen aikaista toimintaa, mikä tehostuu, kun on riskit paremmin tiedossa.

4. KAT toimintasuunnitelman laatiminen ja jalkauttaminen.

Kyetään vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin yhteistyössä eri toimijoiden kesken:
Omavalvontaprosessit, pelastuslain 42 § mukainen, vanhuspalvelulain 25 § sekä toiminta sekä asumisturvallisuuskortti
KAT antavat tietoa, jotka huomioidaan tietoherätteinä asukkaan turvallisuuden parantamiseksi.

Kotona asumisen turvallisuuden toimintaverkoston toiminta on koordinoitua.
Vanhuspalvelulain 25 § sekä pelastuslain 42 § mukainen toiminta on selkeää ja toimijat sekä kansalaiset ymmärtävät niiden merkityksen.
Tiedolla voidaan johtaa toimintaa.

Kokonaisuuden tuloksena muodostuu kotona asumisen turvallisuuden toimijaverkosto, jossa roolit ovat selkeät, tiedostetaan keskinäisriippuvuudet, tehtävät on jaettu, vastuut ovat selvillä, kommunikaatio yhdenmukaista ja toimivaa. Turvallisuusteknologia on osana kokonaisuutta sekä osaaminen tasalaatuista. Kotona asumisen turvallisuus lisääntyy ja eri toimijoiden tuottamia palveluja käyttävät ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa.

 

Eksote, projektipäällikkö Kristiina Kapulainen, kristiina.kapulainen@eksote.fi, puh 040 651 1791
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, Vesa Kultanen, vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 570 2712
Saimaan ammattikorkeakoulu, Sari Kokkonen, sari.kokkonen@saimia.fi, puh. 040 486 9505
Saimaan ammattikorkeakoulu, Tiina Väänänen, tiina.vaananen@saimia.fi, puh. 0500 764 350