KAT3-projektet utvecklar kravmodellen för trygghetsnivå vid boende i egna hemmet

I centrum för KAT3-projektet står att förbättra tryggheten vid boende i egna hemmet i en situation där vården av äldre personer övergår från en starkare kontrollerad anstaltsvårdmiljö till hem där förhållandena varierar och placeringen i förhållande till servicen varierar. Tryggheten måste kunna produceras också i en föränderlig situation, och för att motsvara behovet produceras i KAT3-projektet också information om säkerhetsrisker vid boende och deras uppkomstmekanismer som fleraktörssamarbete samt en samarbetsmodell utvecklas med vilken man försöker hindra att risker uppkommer i ett så tidigt skede som möjligt. På basis av informationen utvecklas också innehållet i utbildning inom räddnings- och social- samt hälsovård så att de mer uppdaterat motsvarar  de krav som den föränderliga verksamhetsmiljön ställer. Som ansvarsgenomförare av projektet är Södra Karelens räddningsverk som samtidigt fungerar som projektets huvudkoordinator, Eksote, Villmanstrands tekniska universitet (LUT) samt Räddningsinstitutet. Projektets verksamhetsperiod är 10/2017 - 09/2019 och det finansieras av Brandskyddsfonden som lyder under inrikesministeriet.

I KAT3-projektet betraktas hemmets risker genom antändningar och olycksfall samt elanvändnings- och distributionsstörningar. Genomförande av projektet är indelat i tre arbetsskeden varav man vid det första koncentrerar sig på att producera en vetenskaplig analys utgående från materialet när det gäller risker som påverkar hemmets säkerhet och de orsak-verkan-förhållanden som påverkar deras uppkomst. Villmanstrands tekniska universitet ansvarar för genomförande av det första arbetsskedet.

I det andra arbetsskedet kartläggs status i Södra Karelens räddningsverks och Eksotes beredskap och utvecklingsbehov när det gäller att observera hemmets säkerhetsrisker och svara mot dem. Genomförandet av det andra arbetsskedet grundar sig på samlande av organisationers mest centrala experters erfarenhetsbaserade kunskap med temaintervjuer. Eksote fungerar som ansvarig organisation för genomförandet av det andra arbetsskedet.

Det tredje arbetsskedet samlar en helhetsbild av betydande risker vid boende i egna hemmet utifrån föregående arbetspaket och sammanställer informationen för utveckling av en nätverksliknande samarbetsmodell med vilken man strävar efter att förebygga hemmets säkerhetsrisker i ett så tidigt skede som möjligt under deras uppkomstbåge. Den nätverksliknande samarbetsmodellen fästes som en del av organisationers verksamhet genom den nätverksstrategi som skapas i projektet. Den ansvariga organisationen för det tredje arbetsskedet är Södra Karelens räddningsverk.

Förutsättningen för att målen för KAT3-projektet kan uppnås är ett lyckat flernivåsamarbete med aktörer som på olika sätt producerar trygghet i egna hemmet. Som utvecklingspartners i KAT3-projektet verkar flera olika aktörsinstanser i linje med denna ansatsvinkel, av vilka huvuddelen kommer från Södra Karelens landskapsområde och en del utanför det. I landskapsperspektivet deltar bl.a. Södra Karelens förbund och Saimaa yrkeshögskola i utvecklingsarbetet och nationellt inrikesministeriets räddningsavdelning samt räddningsverkens partnernätverk. Företagen representeras i KAT3-projektet av företag inom säkerhets- och elenergibranschen och organisationsaktörer är Södra Karelens Marta-organisation Etelä-Karjalan Martat r.y. De boende verkar som experter i fråga om erfarenhetsbaserad kunskap om trygghet vid boende i egna hemmet vilkas behov man lyfter fram genom intervjuer samt engagerande arbetsformer som till exempel workshops när det gäller producerad utveckling.

 

Södra Karelens Räddningsverk, projektchef Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 358 0168
Eksote, Kristiina Kapulainen, kristiina.kapulainen@eksote.fi, 040 651 1791
Räddningsinstitutet, forskningsledare Esa Kokki, esa.kokki@pelastusopisto.fi, tel. 0295 453 409
Villmanstrands tekniska universitet, forskarlärare Jouni Koivuniemi, jouni.koivuniemi@lut.fi, tel. 0400 580 683