Anmälan om en äldre persons behov av service

Anmälan måste göras om en äldre person som inte själv är förmögen att uppsöka det stöd och den hjälp han eller hon behöver.

En privat person har rätten att göra en anmälan.

Myndigheter har skyldigheten att göra en anmälan.

När ska man bli orolig för en äldre persons välbefinnande?

Det finns anledning att bli orolig för en äldre persons välbefinnande om:

 • han eller hon med den service som denne har tillgång till inte klarar av att äta, ta mediciner eller det finns brister i hygien
 • han eller hon bor i en bostad som är bristfälligt utrustad eller boendeförhållanden är svaga i övrigt
 • han eller hon inte längre klarar att uträtta sina ärenden självständigt
 • han eller hon inte kan eller klarar av att uppsöka de tjänster inom social- och hälsovården som han eller hon behöver
 • han eller hon blir illa behandlad
 • han eller hon använder rusmedel omåttligt och äventyrar sin egen hälsa
 • han eller hon äventyrar sin egen trygghet eller sin hälsa
 • han eller hon har ett uppenbart behov av hjälpmedel
 • resultatet av boendetrygghetstestet på dessa webbsidor orsakar oro.

Var får jag hjälp? Vem kan jag kontakta?

Inom Södra Karelens område kan du göra en anmälan om en hjälpbehövande äldre person hos  Eksotes Iso Apu Förstaråd tel. 05 352 2370 eller isoapu.palvelukeskus@eksote.fi (kontorstid 9-15). I brådskande fall kan du i första hand ta kontakt med telefon. I icke brådskande fall kan du göra en anmälan påföljande vardag med telefon eller med e-post. Tack vare en anmälan når Eksotes bedömning av behov av service till den äldre personen.

Utanför kontorstiden ta kontakt med larmnumret 112 i akuta situationer.

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovård är skyldig att göra en anmälan. Vem som helst kan dock göra en anmälan oberoende av sekretessbestämmelserna (Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga samt om anmälan om äldre personers behov av service i fråga om social- och hälsovårdstjänster för äldre personer 25 §.)

Anmälan om en uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk

Enligt räddningslag 42 §

 • Om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken.
 • Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsidkare enligt 18 § 2 mom. som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.

Anmälan till räddningsverket görs i Södra Karelen med denna blankett: http://www.ekpelastuslaitos.fi/Sidosryhmille/Paloriski-ilmoitus

Blanketten skickas till denna adress neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Du kan fråga efter anvisningar och råd i frågan hos Södra Karelens räddningsverks rådgivningstelefon tel. 05 616 7020 (mån-tors kl.  08-16, fre kl. 08-14) eller hos rådgivning via e-post neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Boendetrygghetstestet

Om du känner oro utifrån testet eller annars för din eller din närståendes trygghet ta kontakt med Eksote/ensineuvo i Södra Karelens område på TEL.05 352 2370 MÅN-FRE 9-15, isoapu.palvelukeskus@eksote.fi